Rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo

Rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo sekcijos (toliau – RAASS) veikloje gali dalyvauti visų Lietuvos muziejų – asociacijos narių fondų darbuotojai, rinkinių saugotojai, muziejinių vertybių restauratoriai. Sekcijos darbui vadovauja valdyba, renkama trejiems metams visuotiniame sekcijos narių susirinkime.

 

Vadovybė

 

Sekcijos valdybos pirmininkė

Odeta Stripinienė

Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja-vyr. fondų saugotoja
Tel. 8 611 42 393
El. p. odeta.stripiniene@ausrosmuziejus.lt

Sekcijos valdybos nariai:

Dalia Sirgedaitė

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus filialo LM ISC LIMIS Metodinio skyriaus vedėja
Tel. 8 659 57 846
El.p. dalia@limis.lt

Dr. Žygintas Būčys

Lietuvos nacionalinio muziejaus direktoriaus pavaduotojas-vyr. fondų saugotojas
Tel. 8 5 21 24 286
El. p. zygintas.bucys@lnm.lt

Daiva Snitkutė

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Aukščiausios kategorijos popieriaus restauratorė
Tel. 8 652 90 041
El. p. daiva.snitkutė@ciurlionis.lt

Aida Juodienė

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus Rinkinių apskaitos, apsaugos skyriaus vedėja
Tel. 8 602 81 699
El. p. aida.juodiene@gmail.com 

 

 

ISTORIJA:

Rinkinių apskaitos, apsaugos ir saugojimo (RAAS) sekcijos veiklos pradžia – 1996 m. 1996 m. spalio 17 d. Vytauto Didžiojo karo muziejuje susirinko būrelis muziejininkų, tarp jų: Loreta Marija Meškelevičienė (Lietuvos dailės muziejaus vyr. rinkinių saugotoja), Ona Mažeikienė (Lietuvos dailės muziejaus muziejininkė), Janina Karosevičiūtė (Vytauto Didžiojo karo muziejaus vyr. rinkinių saugotoja), keletas Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus keramikos ir dailės skyrių rinkinių saugotojų, taip pat rinkinių saugotojai iš Kernavės, Trakų, Ukmergės, Šilutės, Mažeikių, Kretingos muziejų. Šių žmonių iniciatyva įvyko RAAS sekcijos iniciatyvinės grupės susirinkimas. Jo metu apibrėžtos svarbiausios sekcijos veiklos kryptys: RAAS instrukcijos rengimas, muziejų kompiuterizavimas, muziejininkų mokymai. 1997 m. pradžioje sekcijoje jau buvo per 30 narių (Lietuvos muziejų vyr. rinkinių saugotojai).

Pirmaisiais veiklos metais sekcijai vadovavo LDM vyr. rinkinių saugotoja Loreta Marija Meškelevičienė. 1997 m. sausio 16 d. visuotiniame RAAS sekcijos narių susirinkime buvo nuspręsta steigti keturis regioninius sekcijos skyrius: Vilniaus (vad. Irena Senulienė), Kauno (vad. Janina Karosevičiūtė), Žemaitijos (vad. Elvyra Spudytė) ir Aukštaitijos (vad. Lina Daščiorienė).

Vienas svarbiausių RAAS sekcijos darbų buvo jos parengta ir 1997 m. gruodžio 31 d. LR kultūros ministro patvirtinta „Lietuvos Respublikos valstybinių muziejų rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija“.

1999–2000 m. sekcijai vadovavo Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus M. K. Čiurlionio skyriaus vedėja Nijolė Adomavičienė, 2001–2009 m. – Lietuvos etnokosmologijos muziejaus vyr. rinkinių saugotojas Rimvydas Laužikas, 2009–2014 m. – Lietuvos dailės muziejaus vyr. rinkinių saugotoja Loreta Marija Meškelevičienė.

Svarbiausios sekcijos kryptys ir toliau išliko nepakitusios: Lietuvos Respublikos valstybinių muziejų rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos tobulinimas ir muziejininkų kvalifikacijos kėlimas rengiant seminarus specifinių (geologinių, zoologinių, muzikos, audiovizualinių ir kt.) rinkinių apskaitos, apsaugos, kompiuterizavimo, restauravimo bei konservavimo klausimais.

 

 

RENGINIAI:

2013 m. balandžio 23 d. Šiaulių „Aušros“ muziejaus Ch. Frenkelio viloje (Vilniaus g. 74, Šiauliai) vyko LMA Rinkinių apskaitos, apsaugos ir saugojimo sekcijos seminaras-diskusija vyr. fondų saugotojams „Vieningos eksponatų vertinimo metodikos paieškos“.

2012 m. balandžio 25 d. M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (V. Putvinskio g. 55 LT-44248 Kaunas) – seminaras-diskusija „Vieningos eksponatų skaičiavimo metodikos klausimai“.

2012 m. birželio 13 d. Jūrų muziejuje (Smiltynės g. 3, LT-91001 Klaipėda) – seminaras-diskusija „Rinkinių apskaita savivaldybių, žinybų ir visuomeniniuose muziejuose. Eksponatų nurašymo klausimai“.

2006 m. gegužės 23 d. Žemaičių muziejuje „Alka“ (Muziejaus g. 31, Telšiai) – regioninis seminaras „Nauja RAAS instrukcija: pakeitimai ir problemos“.

2006 m. gegužės 15 d. Lietuvos dailės muziejuje (Bokšto g. 5, Vilnius) – seminaras „Muziejaus rinkinių informacinė sistema: pagalba muziejų darbuotojams ir lankytojams“.

2006 m. balandžio 27 d. Panevėžio kraštotyros muziejuje (Vasario 16-osios g. 23, Panevėžys) – regioninis seminaras „Nauja RAAS instrukcija: pakeitimai ir problemos“.

2006 m. balandžio 20 d. Alytaus kraštotyros muziejuje (Savanorių g. 6, Alytus) – regioninis seminaras „Nauja RAAS instrukcija: pakeitimai ir problemos“.

2004 m. gruodžio 7 d. vyko Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių apskaitos, apsaugos ir saugojimo sekcijos seminaras-ataskaitinė konferencija.

2004 m. sausio 27 d. Vilniuje, Kultūros darbuotojų tobulinimosi centre organizuotame seminare Lietuvos muziejų buhalteriai ir rinkinių saugotojai susipažino su naujausiais reikalavimais, keliamais tvarkant muziejuose saugomų eksponatų buhalterinę apskaitą.

2003 m. birželio mėnesį Sovietinių skulptūrų ekspozicijoje Grūto parke Rinkinių apskaitos ir saugojimo sekcija surengė praktinį seminarą „Lauko ekspozicijų įrengimas, eksponatų apsauga  lauko ekspozicijoje“.

2003 m. gegužės mėnesį Lietuvos centriniame valstybės archyve vyko Rinkinių apskaitos ir saugojimo sekcijos praktinis seminaras „Audiovizualinių rinkinių (audiokasetės, videokasetės, kino filmai, fotojuostos, fotonuotraukos, CD) apskaita, apsauga ir saugojimas“.

 

METODINĖ MEDŽIAGA:

Rinkinių apsaugos apskaitos ir saugojimo instrukcijos:

www.rinkinys.ldm.lt/Instrukcija/instrukcija.doc

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=268789

Įsakymas dėl muziejuose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tikrąja verte metodikos patvirtinimo:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1d14deb09bf411e48dcdae4eb2005eaf

Zoologinių rinkinių saugojimo savitumai:

http://www.zoomuziejus.lt/wp-content/uploads/2015/09/ZoolRinSaug.pdf

Etiketė zoologijos muziejų rinkiniuose:

https://museums.lt/wp-content/uploads/Rinkinių-saugojimas.-Etiketė-zoologijos-muziejų-rinkiniuose-.pdf

Popieriaus ph matavimo ypatumai:

http://www.lnb.lt/doc/dkrc/mokslo/02_pH_ypatumai.pdf

Eksponatų iš odos ir kailio priežiūra:

https://museums.lt/wp-content/uploads/RINKINIŲ-SAUGOJIMAS.Eksponatų-iš-odos-ir-kailio-priežiūra.pdf

Šlapieji rinkiniai:

https://museums.lt/wp-content/uploads/RINKINIŲ-SAUGOJIMAS.-Šlapieji-rinkiniai.pdf

Medienos apsauga nuo vabzdžių kenkėjų:

http://www.muziejai.lt/prev_vers/Informacija/Medienos_apsauga.htm

 

Muziejinės odos priežiūra ir saugojimas:

http://www.muziejai.lt/prev_vers/Informacija/leidinys7.htm#odos

 

http://www.emuziejai.lt/skaitmeninimas/standartai-rekomendacijos/

http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000423/042316eo.pdf

http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Key_Concepts_of_Museology/Museologie_Anglais_BD.pdf

http://epa-prema.net/documents/ressources/Practical-Guide-Documentation_eng.pdf

http://www.icom-cc.org/332/-icom-cc-documents/declaration-on-environmental-guidelines/#.VkHMRdLhCt8

http://hist-met.org/images/Storage_Display_Metalwork_2ndPP.pdf

 

 

 

 

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų