Vadybos

Vadybos sekcijos veikloje gali dalyvauti visi Lietuvos muziejų – Asociacijos narių vadovai, vadovų pavaduotojai, padalinių vadovai. Sekcijos darbui vadovauja valdyba, renkama trejiems metams visuotinio sekcijos narių susirinkimo.

Vadovybė

Sekcijos valdybos pirmininkas

Mindaugas Gudelis

Lietuvos jūrų muziejaus Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus vedėjas
Tel. +370 659 19 161
El. p. m.gudelis@muziejus.lt

 

Sekcijos valdybos nariai

Jolanta Jurašienė

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja
tel. 864 12 44 46
El. p. jolanta.jurasiene@lndm.lt

Gita Šapranauskaitė

Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorė
Tel. 860 41 17 65
El. p. gita.sapranauskaite@llbm.lt

Giedrius Kujelis

Rokiškio krašto muziejaus direktoriaus
Tel. 867 71 97 52
El. p. g.kujelis@muziejus.rokiskyje.lt

Dr. Giedrius Gulbinas

LNDM Nacionalinės dailės galerijos Ekspozicijų ir parodų skyriaus vedėjas, parodų kuratorius ir vadybininkas
Tel. 867 06 30 90
El. p. giedrius@ndg.lt

 

Vaizdo įrašai

Tarptautinis forumas „MUZIEJUS: POKYČIO JĖGA” 2020 m. rugsėjo 17–18 d.

Įrašai:

1 diena Facebook

2 diena Facebook

Istorija

Informacija ruošiama.

Metodinė medžiaga

Modernaus muziejaus veiklos gairės : Muziejininkystės studijos. T. 3. Sudarytojas A. Puškorius. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedra, Vilnius, 2014. ISBN 978-609-459-491-5. 

Modernaus muziejaus veiklos gairės: Muziejininkystės studijos. T. 3. Sudarytoja E.Pečeliūnaitė-Bazienė. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedra, Vilnius, 2013. ISBN 978-609-459-273-7.

Lietuvos muziejai po 1990 metų: mokslinių straipsnių rinkinys. Sudarytojas R. Laužikas. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedra, Vilnius, 2013. Acta Museologica Lithuanica. T. 1. ISSN 2351-5112.

Muziejus XXI a. – pokyčiai ir iššūkiai: tarptautinės konferencijos, vykusios 2012 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos Respublikos Seime, medžiaga. Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos skyrius ir Lietuvos muziejų asociacija, Vilnius, 2012. ISBN 978-609-8048-08-7. 

Muziejų skaitmeniniai leidiniai: teorija ir praktika: informacinis-šviečiamasis leidinys. Sudarytoja D. Mukienė. Lietuvos muziejų asociacija ir Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras, Vilnius, 2011. ISBN 978-609-95029-4-6.

XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas: straipsnių rinkinys. Sudarytoja L. Valužienė. Lietuvos muziejų asociacija, Vilnius, 2008. ISBN 978-9955-907-00-8.

Friedrich Waidacher. Bendrosios muzeologijos metmenys. Versta iš: Friedrich Waidacher, Handbuch der Allgemeinen Museologie, trečias pataisytas leidimas, Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 1999. Specialusis redaktorius Ž. Būčys. Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, 2007. ISBN 978-9955-415-69-5.

Muziejų vadyba: seminarai, teorija, praktika: straipsnių rinkinys. Sudarytojas V. Liutkus. Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras, Vilnius, 2002. ISBN 9955-9394-3-5.

Archyvas

2020 m. rugsėjo 17–18 d. įvyko tarptautinis forumas „Muziejus: pokyčio jėga“. Pagrindinis renginio tikslas – inicijuoti profesionalų diskusiją apie globalius pokyčius muziejų pasaulyje. Forumo įrašai čia:  I diena Facebook ir II diena Facebook.

2019 m. spalio 9-11 d. Klaipėdoje įvyko  muziejų vadovų seminaras „Atrask mane iš naujo. Lankytojų pakartotinio grįžimo į muziejus strategijų kūrimas ir įgyvendinimas“.

2019   liepos 8-12 d. įvyko muziejų vadovų stažuotė / studijinė kelionė Lenkijoje. Varšuvoje, Gdanske ir Gdynėje aplankyti inovatyviausi muziejai, tarptautiniu mastu pripažįstami kaip modernūs šio pobūdžio institucijų vystymo pavyzdžiai.

2018 m. spalio 3-5 d. Palangoje įvyko seminaras muziejų vadovams „Muziejaus strateginis valdymas: veiklos teisiniai aspektai ir muziejų prieinamumas“.

2017 m. spalio mėn. 4-6 d. vyko 3 dienų muziejų vadovų ir kultūros vadybininkų kvalifikacijos tobulinimo stažuotė / seminaras „Latvijos ir Estijos muziejų inovacijos ir jų pritaikymas Lietuvos muziejų modernizavime“.

2016 m. spalio 12–14 d. Palangoje vyko muziejų vadovų ir kultūros vadybininkų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Muziejų politikos ir valdymo pokyčiai Lietuvoje“.

2015 m. spalio 7–9 d. Palangoje muziejų vadovų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Verslumas ir etika muziejų vadyboje“.

2014 m. spalio 15–17 d. Palangoje surengtas muziejų vadovų ir kultūros vadybininkų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Muziejai šiuolaikinėje visuomenėje: strateginės plėtros kryptys, tikslai, uždaviniai Lietuvos ir tarptautiniame kontekste“.

2013 m. spalio 11 d. LMA Vadybos sekcija, įgyvendindama LR kultūros ministerijos dalinai finansuojamą projektą „Lietuvos muziejininkų dalyvavimas Baltijos muzeologijos mokykloje – 2013“, Kauno miesto muziejuje surengė seminarą „Baltijos muzeologijos patirtys ir pamokos – 2013“.

2012 m. gegužės 14–19 dienomis surengta Lietuvos muziejų specialistų studijinė kelionė į Londone (Didžioji Britanija) vykusią parodą „Museums and Heritage Show“, kurioje buvo pristatomos naujausios muziejams, kultūros bei paveldo organizacijoms skirtos infrastruktūros plėtros, paslaugų lankytojams diegimo ir informacijos sklaidos priemonių tendencijos bei organizuojami mokomieji seminarai, kuriuose paskaitas skaitė garsiausi Europos muziejų, galerijų bei kultūros ir paveldo organizacijų valdymo ir plėtros specialistai.

2011 m. lapkričio 3 d. LMA Vadybos sekcija, įgyvendindama LR kultūros rėmimo fondo dalinai finansuojamą projektą „Lietuvos muziejininkų dalyvavimas Baltijos muzeologijos mokykloje – 2011“ Nacionaliniame K. Čiurlionio dailės muziejuje  surengė seminarą „Baltijos muzeologijos mokyklos pamokos – 2011“.

2011 m. gegužės mėn. kartu su Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centru surengtas muziejų vadovų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Muziejų komunikacija“.

2011 m. vasario 25 d. kartu su Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centru surengtas seminaras „Skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos projektų rengimas ir finansavimas“, skirtas muziejų darbuotojams, rengiantiems ir įgyvendinantiems projektus skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos temomis.

2009–2011 m. įgyvendintas muziejų vadovų ir specialistų kvalifikacijos tobulinimo projektas „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas: II etapas“, finansuotas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“.

2009 m. birželio mėn. kartu su Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centru surengtas muziejų vadovų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Muziejai: tarp istorinės tradicijos ir šiuolaikiškumo“.

2006–2008 m. įgyvendintas muziejų vadovų ir specialistų kvalifikacijos tobulinimo projektas „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“, finansuotas paramos fondo „Europos socialinio fondo agentūra“ pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.2. priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“.

2006 m. rugsėjo mėn. kartu su Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centru surengtas asociacijos valdybos ir sekcijų vadovų seminaras „Europos Sąjungos parama: panaudojimo strategija 2007–2013 metais“.

2006 m. birželio mėn. kartu su Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centru surengtas muziejų vadovų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Muziejų veiklos kokybę lemiantys veiksniai“.

2005 m. surengtas seminaras „Muziejų elektroninė leidyba Lietuvoje ir užsienyje: raida, naujovės ir perspektyvos“.

 

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų