<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJOS
ŠVIETIMO SEKCIJOS VEIKLA 1998 METAIS

1998 m. Švietimo sekcijai priklausė 35 muziejai. Galima pasidžiaugti, kad per 1998 metus edukacinė veikla daugelyje muziejų tapo prioritetinė.
1998 metais šešiuose muziejuose įrengtos patalpos, skirtos darbui su įvairaus amžiaus vaikais. Jose susiformavo savotiški švietimo centrai.
Apie dvidešimt Lietuvos muziejų įsigijo labai geras edukacines programas, paremtas netradicinių edukacinių programų kūrimo metodu.
Švietimo sekcijos valdyba laikėsi nustatytų veiklos krypčių. Atlikta nemažai darbų: 
1. Inicijuota edukacinė veikla tuose muziejuose, kuriuose ši veikla dar yra tik naujovė. Šiems muziejams buvo teikiama metodinė pagalba.
2. 1998 m. pradžioje vykusiame Švietimo sekcijos posėdyje nuspręsta surinkti ir išspausdinti visų muziejų, Švietimo sekcijos narių, edukacines programas tam, kad kolegos muziejininkai ir visuomenė galėtų susipažinti su muziejų edukacine veikla.
Jos buvo išspausdintos „Lietuvos muziejininkystės biuletenyje"
3. Švietimo sekcijos valdyba inicijavo straipsnių apie edukaciją muziejuose rašymą ir spaudinimą „Lietuvos muziejininkystės biuletenyje".
4. Prisidėta organizuojant 1998 m. spalio mėnesį įvykusį tarptautinį seminarą, kuriame dalyvavo kolegos iš Didžiosios Britanijos.
5. 1998 m. pabaigoje Švietimo sekcija savo paskutiniame susirinkime išrinko naują valdybą. Jos veikloje dalyvavo: N. Jarockienė, A. Sniečkus, A. Bliujienė, M. Peikštenienė, V. Venckuvienė, J. Vitkūnas, A. Razmislavičienė, J. Lapėnaitė, R. Tamošiūnaitė.
Nutarta naujais 1999 metais pagrindinį dėmesį sukoncentruoti į seminarų organizavimą, kuriuose muziejininkai, dirbantys edukacinį darbą, dalintųsi patirtimi, diskutuotų bei bendradarbiautų kuriant įvairias programas. Numatyta, kad šie seminarai turi vykti įvairiuose Lietuvos muziejuose.
Švietimo sekcijos valdyba nutarė 1999 m. išleisti informacinį leidinį muziejininkams apie edukacinę veiklą. Todėl buvo paruoštas informacinio leidinio “Edukacinė veikla muziejuose” projektas. Šis projektas pateiktas Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2013.04.08